Mandatory Disclosers

Rashtriya Shikshan Sanstha Lakhani

Founder:- Late Shikshan Maharshi and Shri Bapusaheb Lakhanikar

Governing Body

1 Shri. Ad. A.P. Lakhanikar Nagpur President
2 Shri M.K. Bhandarkar Lakhani Vice-President
3 Shri N.T. Farande Palandur Secretary
4 Shri. M.T. Girhepuje Salebhata Joint-Secretary
5 Shri D.D. Dhande Lakhani Joint-Secretary
6 Shri D.G. Chetule Lakhani Member
7 Ad. Shri. H.R. Rokde Lakhani Member
8 Shri S.L. Rahangadale Palandur Member
9 Dr. Shri. U.N. Rajhans Lakhani Member
10 Shri. M.P. Bhandarkar Lakhani Member